เป้าหมายในการจัดการศึกษา

เป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังวน

” ผู้เรียนเป็นสุข ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข “

ติดต่อเรา