เป้าหมายในการจัดการศึกษา

เป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังวน

” ผู้เรียนเป็นสุข ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข “

ภายใต้ วิสัยทัศน์ “ โรงเรียนน่าอยู่  คุณครูสอนดี  นักเรียนมีความสุข  ทุกคนมีส่วนร่วม “

โดยมีความเชื่อว่า “ สิกขา วิรุฬหิ สัมฺปัตตา  การศึกษาเล่าเรียนเป็นความเจริญงอกงาม ”

และมีการดำเนินการดังนี้ อ่านเพิ่มเติ