ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์ 2

ทำการทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านวังวน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว