เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ไฟล์ประกาศภาษาไทย


 • O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
 • O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี