previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

PLC และ AAR เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ดูกิจกรรม PLC และ AAR ทั้งหมด

เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน

อ่านแรงบันดาลใจทั้งหมด

บันทึกกิจกรรมจิตศึกษา

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาปัญญาภายในของผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ บันทึกโดยครูผู้สอนในระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ดูบันทึกกิจกรรมจิตศึกษาทั้งหมด

ดูกิจกรรมจิตศึกษาอนุบาล 1 ทั้งหมด

ดูกิจกรรมจิตศึกษาอนุบาล 2 ทั้งหมด

ดูกิจกรรมจิตศึกษาอนุบาล 3 ทั้งหมด

ดูกิจกรรมจิตศึกษาประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด

ดูกิจกรรมจิตศึกษาประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้งหมด

ดูกิจกรรมจิตศึกษาประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด

ดูกิจกรรมจิตศึกษาประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหมด

ดูกิจกรรมจิตศึกษาประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้งหมด

ดูกิจกรรมจิตศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด

กระบวนการเรียนการสอน PBL

กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning : PBL) โดยการบูรณาการรายวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน เริ่มจากปัญหาใกล้ตัวที่นักเรียนสนใจ เกิดเป็นโครงงานที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาการเรียนรู้ ทักษะ กระบวนการอย่างยั่งยืน

ดูบันทึก PBL ทั้งหมด

ศิริธร ศรีหาวัตร

มีนาคม 21, 2021

ศิริธร ศรีหาวัตร

กุมภาพันธ์ 27, 2021

ศิริธร ศรีหาวัตร

กุมภาพันธ์ 14, 2021

ดู PBL อนุบาล 1 ทั้งหมด

ศิริธร ศรีหาวัตร

ธันวาคม 20, 2021

พัชรินทร์ ประจิมนอก

กุมภาพันธ์ 28, 2021

ดู PBL อนุบาล 2 ทั้งหมด

สายรุ้ง ปลื้มอารมณ์

ธันวาคม 19, 2021

สายรุ้ง ปลื้มอารมณ์

มีนาคม 28, 2021

สายรุ้ง ปลื้มอารมณ์

มีนาคม 22, 2021

สายรุ้ง ปลื้มอารมณ์

มีนาคม 14, 2021

สายรุ้ง ปลื้มอารมณ์

มีนาคม 7, 2021

สายรุ้ง ปลื้มอารมณ์

กุมภาพันธ์ 28, 2021

ดู PBL อนุบาล 3 ทั้งหมด

โรงเรียนบ้านวังวน

มีนาคม 29, 2021

โรงเรียนบ้านวังวน

มีนาคม 29, 2021

ศิริธร ศรีหาวัตร

มีนาคม 28, 2021

โรงเรียนบ้านวังวน

มีนาคม 14, 2021

โรงเรียนบ้านวังวน

มีนาคม 7, 2021

โรงเรียนบ้านวังวน

กุมภาพันธ์ 18, 2021

ดู PBL ประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด

ดู PBL ประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้งหมด

หทัยรัตน์ สมานมิตร

มีนาคม 28, 2021

หทัยรัตน์ สมานมิตร

มีนาคม 21, 2021

หทัยรัตน์ สมานมิตร

มีนาคม 14, 2021

หทัยรัตน์ สมานมิตร

มีนาคม 6, 2021

หทัยรัตน์ สมานมิตร

กุมภาพันธ์ 25, 2021

ดู PBL ประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด

วรรณศิริ บุญรอด

มีนาคม 17, 2021

วรรณศิริ บุญรอด

มีนาคม 8, 2021

ดู PBL ประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหมด

ศิริธร ศรีหาวัตร

ธันวาคม 20, 2021

สายรุ้ง ปลื้มอารมณ์

ธันวาคม 19, 2021

วาสิฎฐี สุทารส

มีนาคม 31, 2021

วาสิฎฐี สุทารส

มีนาคม 31, 2021

วาสิฎฐี สุทารส

มีนาคม 31, 2021

ดู PBL ประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้งหมด

ครูจินตนา โชติเสน

มีนาคม 27, 2021

ครูจินตนา โชติเสน

มีนาคม 20, 2021

ครูจินตนา โชติเสน

มีนาคม 14, 2021

ครูจินตนา โชติเสน

มีนาคม 6, 2021

ครูจินตนา โชติเสน

กุมภาพันธ์ 25, 2021

ครูจินตนา โชติเสน

กุมภาพันธ์ 20, 2021

ดู PBL ประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด

การเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ

กระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ตามนโยบาย อ่านเขียนต้องได้ ภาษาอังกฤษต้องดี ไอซีทีต้องเหนือชั้น

ดูกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งหมด


สาระความรู้ และสื่อการสอน

Web Service

ติดต่อเรา