ข้ารราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนบ้านวังวน

นายชูชาติ โชติเสน

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กศม.บริหารการศึกษา

นางศศิธร ศรีหาวัตร

ครูชำนาญการ
เอกปฐมวัย
หัวหน้างานบริหารการเงิน

นายอมรเทพ เสนตา

ครู
เอกคณิตศาสตร์/กศม.บริหารการศึกษา
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางจินตนา โชติเสน

ครูชำนาญการพิเศษ
เอกประถมศึกษา/กศม.บริหารการศึกษา
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นางสายรุ้ง ปลื้มอารมณ์

ครูชำนาญการพิเศษ
เอกภาษาไทย
หัวหน้างานบริหารบุคคล

นางสาววรรณศิริ บุญรอด

ครู
เอกคณิตศาสตร์

นางสาวสิดาพร ดวงจิตร

ครูผู้ช่วย
เอกภาษาอังกฤษ

นางพัชรินทร์ ประจิมนอก

ครูอัตราจ้าง
เอกวิทยาศาสตร์

นายวิทยา หงษ์คำ

พนักงานธุรการ

ติดต่อเรา