ข้ารราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนบ้านวังวน

นายชูชาติ โชติเสน

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กศม.บริหารการศึกษา

นางศศิธร ศรีหาวัตร

ครูชำนาญการ
เอกปฐมวัย
หัวหน้างานบริหารการเงิน

นายพรชัย คำบุญเกิด

ครูชำนาญการพิเศษ
เอกประถมศึกษา/กศม.บริหารการศึกษา
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางจินตนา โชติเสน

ครูชำนาญการพิเศษ
เอกประถมศึกษา/กศม.บริหารการศึกษา
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นางสาวหทัยรัตน์ สมานมิตร

ครูชำนาญการ
เอกคอมพิวเตอร์
หัวหน้างานบริหารบุคคล

นางบุญสิตา เจิมเกาะ

ครูชำนาญการพิเศษ
เอกดนตรีนาฎศิลป์

นางสายรุ้ง ปลื้มอารมณ์

ครูชำนาญการพิเศษ
เอกภาษาไทย
รักษาการ ฯ

นางสาววาสิฏฐี สุธารส

ครูชำนาญการ/กศม.บริหารการศึกษา
เอกสังคมศึกษา

นางสาววรรณศิริ บุญรอด

ครู
เอกคณิตศาสตร์

นางสาวสิดาพร ดวงจิตร

ครูผู้ช่วย
เอกภาษาอังกฤษ

นางพัชรินทร์ ประจิมนอก

ครูอัตราจ้าง
เอกวิทยาศาสตร์

นายวิทยา หงษ์คำ

พนักงานธุรการ

ติดต่อเรา