ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนบ้านวังวน

นายชูชาติ โชติเสน

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กศม.บริหารการศึกษา

นางสายรุ้ง ปลื้มอารมณ์

ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอกภาษาไทย
หัวหน้างานบริหารบุคคล

นางจินตนา โชติเสน

ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอกประถมศึกษา/กศม.บริหารการศึกษา
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นางศิริธร ศรีหาวัตร

ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นายอมรเทพ เสนตา

ครูชำนาญการ
วิชาเอกคณิตศาสตร์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางนาฏยา  โชติไธสง

ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

นางสาววรรณศิริ บุญรอด

ครูชำนาญการ
วิชาเอกคณิตศาสตร์

นางสาวกัญสุญา บุญเกิด

ครูชำนาญการ
วิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

นางสาวสิดาพร ดวงจิตร

ครู
วิชาเอกภาษาอังกฤษ

นายวชิรวิทย์  บุญครอบ

ครูผู้ช่วย
วิชาเอกสังคมศึกษา

นายประหยัด บุตรด้วง

ครูผู้ช่วย
วิชาเอกคอมพิวเตอร์

นายพิภพ  เคลือบทอง

ครูผู้ช่วย
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นายฤทธิเดช ศรีหาวัตร

เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์