ข้ารราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนบ้านวังวน

นายชูชาติ โชติเสน

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กศม.บริหารการศึกษา

นางสายรุ้ง ปลื้มอารมณ์

ครูชำนาญการพิเศษ
เอกภาษาไทย
หัวหน้างานบริหารบุคคล

นางจินตนา โชติเสน

ครูชำนาญการพิเศษ
เอกประถมศึกษา/กศม.บริหารการศึกษา
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นางศิริธร ศรีหาวัตร

ครูชำนาญการ
เอกปฐมวัย
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นายอมรเทพ เสนตา

ครู
เอกคณิตศาสตร์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางนาฏยา  โชติไธสง

ครูชำนาญการพิเศษ
เอกปฐมวัย

นางสาววรรณศิริ บุญรอด

ครู
เอกคณิตศาสตร์

นางสาวกัญสุญา บุญเกิด

ครู
เอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

นางสาวสิดาพร ดวงจิตร

ครูผู้ช่วย
เอกภาษาอังกฤษ

นายวชิรวิทย์  บุญครอบ

ครูผู้ช่วย
เอกสังคมศึกษา

นายประหยัด บุตรด้วง

ครูผู้ช่วย
เอกคอมพิวเตอร์

นายพิภพ  เคลือบทอง

ครูผู้ช่วย
เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวพัชรินทร์ ประจิมนอก

ครูอัตราจ้าง

นายวิทยา หงษ์สนิท

ครูธุรการ