ประวัติโรงเรียนบ้านวังวน

โรงเรียนบ้านวังวน โรงเรียนนำร่องในเขตพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดสระแก้ว

โรงเรียนบ้านวังวน โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC

โรงเรียนบ้านวังวน  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลซับมะกรูด  อำเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว   E-mail : [email protected]    เพจ www.facebook.com/banwangwon
เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6  มีพื้นที่เขตบริการ 2 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 4  บ้านบ้านวังวน และหมู่ที่  11  บ้านเทพนิมิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายชูชาติ  โชติเสน  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขา  กศ.ม.บริหารการศึกษา   ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  8 พฤศจิกายน  2562 จนถึงปัจจุบัน

ประวัติโรงเรียนบ้านวังวน โดยย่อ

                โรงเรียนบ้านวังวน ก่อตั้งขึ้นโดยชาวบ้านกลุ่มหนึ่งซึ่งเห็นความยากลำบากของบุตร-หลานที่ต้องไปเรียนยังโรงเรียนที่อยู่ไกลๆ จึงได้ทำหนังสือร้องขอต่อนายอำเภอวัฒนานครเพื่อขอจัดตั้งโรงเรียน แต่ด้วยเหตุที่บ้านวังวนอยู่ใกล้รอยต่อของอำเภอวังน้ำเย็น ไม่สะดวกต่อการประสานงาน นายอำเภอวัฒนานครจึงแนะนำให้ร้องขอเปิดโรงเรียนต่อนายอำเภอวังน้ำเย็นและก็ได้รับการอนุญาตให้ตั้งโรงเรียนได้

               ในการเริ่มก่อตั้งโรงเรียนบ้านวังวน ได้มีผู้เห็นประโยชน์ต่อการศึกษาบริจาคที่ดินและอุปกรณ์ในการสร้างอาคารเรียน ได้เปิดทำการสอนเป็นเอกเทศเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2523 และได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร (แบบ ป.1 ก.) หลังแรก เมื่อ พ.ศ. 2524

ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านวังวนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนเข้ารับการศึกษาจากตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด และจากตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยมีเขตบริการได้แก่ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 11 ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว    

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังน

ทิศทางการพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนบ้านวังวน ได้นำเอาทิศทางพัฒนาตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับเขตพื้นที่การศึกษา มาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญหรือความจำเป็นเร่งด่วนที่จะพิจารณา หรือแก้ปัญหาในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้

ปรัชญา “ สิกขา วิรุฬหิ สัมฺปัตตา  การศึกษาเล่าเรียนเป็นความเจริญงอกงาม ”

วิสัยทัศน์ “ โรงเรียนน่าอยู่  คุณครูสอนดี  นักเรียนมีความสุข  ทุกคนมีส่วนร่วม “

พันธกิจ

1.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน บรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

2.  ส่งเสริมบุคคลากรให้มีความรู้ความสามารถสำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3.  พัฒนาผู้เรียนด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBLและ PLC เพื่อความงอกงามและผู้เรียนเป็นสุข

4.  ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

1.  โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBLและ PLC

2.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

3.  บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

4.  ผู้เรียนมีคุณธรรม มีคุณภาพ มีสุขภาพกายและจิตดี ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษา ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBLและ PLC   

5.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

7.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

8.  โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม

9.  ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

กลยุทธ์

      1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

      2.  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

      3.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

คำขวัญของโรงเรียน   “ เรียนดี  มีคุณธรรม สุขล้ำแบบพอเพียง ”

สีประจำโรงเรียน       “ชมพู – ขาว”

         สีชมพู   หมายถึง  ความรัก ความอ่อนโยน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

         ขาว     หมายถึง  ความดี ความเรียบง่าย

       เมื่อรวมกันแล้วหมายถึง  ความรักที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีของสังคม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน   ผู้เรียนเป็นสุข

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC

อักษรย่อ                บ.ว.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน     ต้นมะขาม แสดงถึงความพากเพียร อดทนเพื่อให้ประสบผลสำเร็จ

ปณิธาน
จะทุ่มเทกายใจ ให้หน้าที่
จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อการศึกษา
จะปลุกปั้นเด็กไทย ให้พัฒนา
นี่คือสัญญาของเรา ชาววังวน