ประวัติโรงเรียนบ้านวังวน

โรงเรียนบ้านวังวน  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลซับมะกรูด  อำเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว   E-mail : banwangwon@sk1edu.go.th    เพจ www.facebook.com/banwangwon
เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6  มีพื้นที่เขตบริการ 2 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 4  บ้านบ้านวังวน และหมู่ที่  11  บ้านเทพนิมิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายชูชาติ  โชติเสน  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขา  กศ.ม.บริหารการศึกษา   ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  8 พฤศจิกายน  2562 จนถึงปัจจุบัน

ประวัติโรงเรียนบ้านวังวน โดยย่อ

                โรงเรียนบ้านวังวน ก่อตั้งขึ้นโดยชาวบ้านกลุ่มหนึ่งซึ่งเห็นความยากลำบากของบุตร-หลานที่ต้องไปเรียนยังโรงเรียนที่อยู่ไกลๆ จึงได้ทำหนังสือร้องขอต่อนายอำเภอวัฒนานครเพื่อขอจัดตั้งโรงเรียน แต่ด้วยเหตุที่บ้านวังวนอยู่ใกล้รอยต่อของอำเภอวังน้ำเย็น ไม่สะดวกต่อการประสานงาน นายอำเภอวัฒนานครจึงแนะนำให้ร้องขอเปิดโรงเรียนต่อนายอำเภอวังน้ำเย็นและก็ได้รับการอนุญาตให้ตั้งโรงเรียนได้

               ในการเริ่มก่อตั้งโรงเรียนบ้านวังวน ได้มีผู้เห็นประโยชน์ต่อการศึกษาบริจาคที่ดินและอุปกรณ์ในการสร้างอาคารเรียน ได้เปิดทำการสอนเป็นเอกเทศเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2523 และได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร (แบบ ป.1 ก.) หลังแรก เมื่อ พ.ศ. 2524

ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านวังวนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนเข้ารับการศึกษาจากตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด และจากตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยมีเขตบริการได้แก่ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 11 ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว    

คำขวัญของโรงเรียน   “เรียนดี  มีคุณธรรม สุขล้ำแบบพอเพียง”

ปรัชญาของโรงเรียน   “ส่งเสริมความรู้ เชิดชูสถาบัน สร้างสรรค์คุณธรรม”

สีประจำโรงเรียน       “ชมพู – ขาว”

         สีชมพู   หมายถึง  ความรัก ความอ่อนโยน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

         ขาว     หมายถึง  ความดี ความเรียบง่าย

       เมื่อรวมกันแล้วหมายถึง  ความรักที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีของสังคม

        อัตลักษณ์ของโรงเรียน   รับผิดชอบ มีจิตอาสา

        เอกลักษณ์ของโรงเรียน  มีความคิดสร้างสรรค์

        อักษรย่อ                บ.ว.

        ต้นไม้ประจำโรงเรียน     ต้นมะขาม แสดงถึงความพากเพียร อดทนเพื่อให้ประสบผลสำเร็จ