ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนแยกตามชั้น เพศ
ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)