ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2566

จำนวนนักเรียนแยกตามชั้น เพศ
ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566)

จำนวนนักเรียนแยกตามชั้น เพศ
ปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566)