โรงเรียนบ้านวังวน รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี 2564

🥰 โรงเรียนบ้านวังวน👩‍🎓👨‍🎓 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

✏️ ระดับชั้นอนุบาล 1 (เกิดก่อน เกิดก่อน 16 พ.ค. 2561)
✏️ ระดับชั้นอนุบาล 2 (เกิดก่อน เกิดก่อน 16 พ.ค. 2560)
✏️ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อายุย่าง 7 ขวบ หรือเคยเรียนระดับชั้นอนุบาลมาแล้ว)

📣เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 เมษายน 2564 หรือ ควรมาสมัครแต่เนิ่นๆ เพราะโรงเรียนจะทำการเช็ครายชื่อเพื่อสั่งหนังสือและมอบสวัสดิการเรียนฟรี 15 ปี ให้ทุกคนฟรี ได้ตามกำหนดเวลา).

🔴✌️ โรงเรียนบ้านวังวน มีเป้าหมายว่า
จะทำให้ ” โรงเรียนน่าอยู่ คุณครูสอนดี นักเรียนมีความสุข ทุกคนมีส่วนร่วม

⛳️ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้ลงมือปฏิบัติ การเรียนการสอนจะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปภายใต้กระบวนการสอนที่ประกอบด้วย-
🧘‍♀️กระบวนการจิตศึกษา เพื่อพัฒนาปัญญาภายใน มุ่งเสริมคุณลักษณะด้านจิตใจ พร้อมรับกับสถานการณ์ในโลกยุคใหม่ ศตวรรษที่ 21
👩‍🍳 กระบวนการการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL มุ่งสร้างประสบการณ์ตรง จึงเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์ปัญหา วางแผนการเรียนรู้ และตรวจสอบ กำกับการเรียนรู้

จึงขอเชิญ ผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้ามาสู่รั้วโรงเรียนบ้านวังวน เราสัญญาจะพัฒนาบุตรหลานให้มีคุณภาพ รักโรงเรียนเหมือนบ้าน รักนักเรียนดุจบุตรหลาน รักผู้ปกครองดั่งญาติมิตร ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพแก่ชุมชนและประเทศชาติตลอดไป #เราสัญญา