รายงานผลการจัดการศึกษา ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2565 ทุกท่าน

แบบสรุปการประเมินตนเองการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

เอกสารประกอบการประเมิน

4.1 การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

4.1.1  กระบวนการดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

4.1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามที่โรงเรียนกำหนด สอดคล้องตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 

4.1.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีจิตสังคม จิตสาธารณะ เหมาะสมตามช่วงวัย  

4.2 การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว

4.2.1  กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว

4.2.2 ทักษะการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ของผู้เรียน

4.2.3 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สระแก้ว ตามระดับชั้นในระดับ “ดี” ขึ้นไป 

4.3 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

4.4 การจัดกระบวนการเรียนรู้

4.5 การขับเคลื่อนทักษะการอ่านเขียน

4.5.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู  

4.5.2 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

4.5.3 ผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับ  “ดี” ขึ้นไป

4.6  ทักษะด้านการคิดคำนวณ

4.6.1 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู

4.6.2 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

4.6.3 ผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับ “ดี” ขึ้นไป

4.7 ทักษะการคิดขั้นสูง

4.7.1 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู

4.7.2 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

4.7.3  ผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับ “ดี” ขึ้นไป

4.8 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

4.8.1 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู

4.8.2 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

4.8.3  ผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับ “ดี” ขึ้นไป

4.9 การพัฒนานวัตกรรม

เกณฑ์ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนจิตศึกษา PBL และ PLC ของครูอนุบาล 1- ประถมศึกษาปีที่ 6

ติดต่อเรา