รายงานผลการจัดการศึกษา ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


แบบสรุปการประเมินตนเองการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

เอกสารประกอบการประเมิน

3. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

4. การจัดกระบวน การเรียนรู้เชิงรุก Active learning

วิถีโรงเรียนบ้านวังวน

ตารางเรียน / ตารางสอน กระบวนการเรียนรู้จิตศึกษา PBL และ PLC


เกณฑ์ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ปีการศึกษา 2566

ภาพกิจกรรม รายงาน บันทึกหลังสอนของครูอนุบาล 1- ประถมศึกษาปีที่ 6 จากเพจของครู