การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด -19 ภาคเรียนที่ 1 /2564

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Form

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนผ่าน Website

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด -19 โดยการสอนแบบ ON HAND และ ONLINE

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด -19 โดยการสอนแบบ ON HAND และ ONLINE

รายงานการจัดการเรียนการสอน ทั้งหมด